ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ได้เรียนเชิญ

รศ.นพ.วันล่า  กุลวิชิต

(รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ)

 มาบรรยายพิเศษเรื่อง

Digital medical record

ณ ห้องประชุมบรรพต บุญศิริ

อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 6

เวลา 08.00-09.00 น.