เมนู

Digital medical record บรรยายพิเศษเรื่อง

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้เรียนเชิญ รศ.นพ.วันล่า  กุลวิชิต (รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ)  มาบรรยายพิเศษเรื่อง “ Digital medical record ” ณ ห้องประชุมบรรพต บุญศิร

ขอเชิญร่วมพิธิไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 07.45-09.00 น. ณ ห้องประชุมจรัญพัฒน์ ตึกอุปการเวชชกิจ ชั้น