เมนู

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด “๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” เรื่อง “สตรีในสื่อ”

ตามมติที่ประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ครั้งที่ 37 ประกาศยกย่อง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลสำคัญของโลกในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาต

จุฬาฯ ประเมินผล “โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและชุมชนอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่ “สังคมสูงวัย” อย่างเต็มรูปแบบแล้ว เนื่องจากสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งหมด และสัดส่วนของประชากรสูงอายุยังคงเพิ่