เมนู

First Annual Academic Meeting of Thai Fetal Cardiologist Group

กลุ่มแพทย์โรคหัวใจทารกในครรภ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานประชุม First Annual Academic Meeting of Thai Fetal Cardiologist Group    “Fetal Echocardiography: From basic to current prac

สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกขอเชิญเข้าร่วมประขุม งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560

สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกขอเชิญเข้าร่วมประขุม งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560 กำหนดจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 “Working Together to The Best Matern

ตารางการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2560 ราชวิทยาลัยสตูินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

THEME: Women’s Health Care Sufficiency (การดูแลสุขภาพสตรีอย่างพอเพียง) ระหว่างวันพุธที่ 26 –วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนยว