เมนู

ตารางการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2560 ราชวิทยาลัยสตูินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

THEME: Women’s Health Care Sufficiency (การดูแลสุขภาพสตรีอย่างพอเพียง) ระหว่างวันพุธที่ 26 –วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนยว