เมนู

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม OB&GYN2020

  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ใบลงทะเบียน OB&GYN 2020

ขอเชิญร่วมงานประชุม Reproductive Medicine Training Course 2019

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเวชศ่าสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมประจำปี 2561 รอบที่2cu

เนื่องด้วยสาขาวิชาเวชศ่าสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเวชศ่าสตร์เชิงกรานสตรีประจำปี 2561 รอบที่2 ระหว่างวันที่  23 มีนาคม พศ.2561 ถึง 29มีนาคม

มูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน คัคณางค์ฯ ได้กรุณามอบเงินบริจาค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๘,๙๕๐ บาท

วันจันทร์ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  มูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน คัคณางค์ฯ ได้กรุณามอบเงินบริจาค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๘,๙๕๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพ