เมนู

ขอเรียนเชิญฟัง บรรยายพิเศษเรื่อง “ Digital medical record ” โดย รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้เรียนเชิญ รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต (รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ) มาบรรยายพิเศษเรื่อง “ Digital medical record ” วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 256

สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกขอเชิญเข้าร่วมประขุม งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560

สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกขอเชิญเข้าร่วมประขุม งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560 กำหนดจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 “Working Together to The Best Matern

ตารางการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2560 ราชวิทยาลัยสตูินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

THEME: Women’s Health Care Sufficiency (การดูแลสุขภาพสตรีอย่างพอเพียง) ระหว่างวันพุธที่ 26 –วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนยว