ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.นลินา ออประยูร
Research Interest
Clinical Interest
Degrees
Residencies
Fellowships