เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
Assisted Reproductive Technology
ครั้งที่พิมพ์ ครั้งที่ 1
ปีที่ จัดพิมพ์ มีนาคม พ.ศ. 2561
จำนวนพิมพ์ 1000 เล่ม
บรรณาธิการ: กำธร พฤกษานานนท์ สงวนลิฃสิทธ์ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
กำธร พฤกษานานนท์
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ.- กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2561.
350 หน้า.
1. เทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุ. I. ศิรดา ไตรตรึงษ์ทัศนา, ผู้วาดภาพประกอบ. II. ชื่อเรื่อง. 618.17806
ISBN 978-616-407-293-0
ราคา 480 บาท
จัดทำโดย:
ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตึกอุปการเวชกิจ ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม 4ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์0-2256-4000 ต่อ 2114 โทรสาร 0-2256-4829 ดำเนินการพิมพ์: คุณลัลนา แซ่เบ๊ และบริษัท พิมพ์ดี จำกัด โทรศัพท์ 091-009-4011

 สารบัญ   
บทที่ 1 จุดเริ่มต้นและการพัฒนาเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
History and Development of Assisted
Reproductive Technology
ประมวล วีรุตมเสน
กำธร พฤกษานานนท์
1
บทที่ 2 ความรู้พื๋นฐานของ.เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
Basic Knowledge of Assisted Reproductive
Technology
กำธร พฤกษานานนท์<ฝb>
25
บทที่ 3 การปฏิสนธิ
Fertilization
กำธร พฤกษานานนท์
41
บทที่ 4 การฝังตัวของตัวอ่อน
Implantation
กำธร พฤกษานานนท์
58
บทที่ 5 การกระตุ้นรังไข่เพื่อการรักษา
ด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

Ovarian stimulation for Assisted Reproduction
กำธร พฤกษานานนท์
69
บทที่ 6 การเก็บไข่
Fertilization
เจริญ ทวีผลเจริญ
กำธร พฤกษานานนท์
111
บทที่ 7 การย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก
Embryo Transfer
กำธร พฤกษานานนท์
123
บทที่ 8 การประคับประคองระยะ luteal
ในเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ

Luteal Phase Support in
Assisted Reproductive Technology
กำธร พฤกษานานนท์
133
บทที่ 9 กลุ่มอาการรังไฃ่
ตอบสนองการกระตุ้นมากเกินใป

Ovarian Hyperstimulation Syndrome
กำธร พฤกษานานนท์
147
บทที่ 10 การรักษาภาวะการเจริญพันธุ์ในสตรี
Female Fertility Preservation
พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์
กำธร พฤกษานานนท์
165
บทที่ 11 บทบาทของพยาบาลในกระบวนการ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

The Role of the Nurse in Assisted Reproduction
บังอร ทัศนาการไพศาล
พันธ์กวี ตันติวีริยพันธ์
กำธร พฤกษานานนท์
195
บทที่ 12 การประเมินทางจิตสังคม
ในเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

Psychosocial Evaluation เท Assisted Reproduction
ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์<ฝb>
กำธร พฤกษานานนท์
205
บทที่ 13 บทบัญญัติสู่การปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

Implementation of Thai A.R.T law
ชยาวี กาญวัฒนะกิจ
กำธร พฤกษานานนท์
219
บทที่ 14 นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

Public Policy on Assisted Reproductive Technology
สรภพ เกียรติพงษ์สาร
กำธร พฤกษานานนท์
237
บทที่ 15 นวัตกรรมที่ปรับเปลี่ยน
ในเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

Innovation and Disruptive Technology
in Assisted Reproduction
กำธร พฤกษานานนท์
259
บทที่ 16 อณูทางการแพทย์: ความรู้พื้นฐานและ
การประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

Molecular Medicine: Basic and clinical application
in Assisted Reproductive Technology
อารีย์พรรณ โสภณสฤษฏ์สุข
กำธร พฤกษานานนท์
271
บทที่ 17 เซลล์ต้นกำเนิดในเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
stem cells in Reproductive Medicine
กำธร พฤกษานานนท์
307
ประวัติผู้เขียน

341
คำที่ใช้บ่อย344


Category: News , ข่าวประชาสัมพันธ์