รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา (หัวหน้าสาขา) (Infection/HIV)
ผศ.พญ.ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร (Pediatric&Adolescent gynecology)