รศ.นพ.สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน (หัวหน้าสาขา)
อ.นพ.ปุริม เรือนภู่
อ.พญ.กีรติ เชียงทอง