ศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ (หัวหน้าสาขา)
รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์
รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย
ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์
อ.นพ.นพดล ไชยสิทธิ์
ผศ.นพ.ธีระภัทร เจริญวิทย์
อ.พญภพรรัต ตันติวุฒิกุล
อ.พญ.วาสินี เฑียรทอง
อ.พญ.พัชรพร ศิริเจริญไทย