รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ (หัวหน้าสาขา)
อ.นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ

ปรัชญา

เวชศาสตร์ทางเพศจุฬาฯ วิชาการก้าวไกลสู่สากล รับใช้ปวงชนด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์

เป็นตักศิลาด้านเวชศาสตร์ทางเพศ บูรณาการการเรียนการสอนที่เป็นต้นแบบ เข้ากับงานบริการที่มีมาตรฐานสากลและงานวิจัยที่มีคุณค่า รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

1. ผลิตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยมีความรู้และทักษะทางด้านเวชศาสตร์ทางเพศอย่างครอบคลุมและลึกซึ้ง
2. พัฒนาให้มีทักษะในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพ และปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
3. ส่งเสริมให้ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีทัศนคติ เจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและองค์กร
4. ผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของความปลอดภัยของผู้ป่วยและดูแลแบบองค์รวม เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของของสังคมและระบบบริการสุขภาพประเทศไทย
5. พัฒนาให้มีเจตนารมณ์ที่ดีและเตรียมพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
6. พัฒนาความสามารถในการทำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการยอมรับในระดับนานาชาติ

มาตรฐานคุณวุฒิ ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์ทางเพศ

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน