รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ (หัวหน้าสาขา)
อ.นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ