รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ (หัวหน้าสาขา)
ศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ
รศ.พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์
รศ.นพ.วิสันต์ เสรีภาพงศ์
ผศ.พญ.ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร
ผศ.พญ.พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์
อ.พญ.สมสุข สันติเบ็ญจกุล
อ.พญ.ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ
อ.นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ
อ.นพ.พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์
อ.พญ.ชนกานต์ สืบถวิลกุล
อ.พญ.นลินา ออประยูร