สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรัชญา
มะเร็งนรีเวชวิทยา จุฬาฯ วิชาการก้าวไกลสู่สากล รับใช้ปวงชนด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงทางมะเร็งนรีเวชวิทยา ในระดับชาติและนานาชาติ ผสมผสานการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนและการบริการ ที่มีคุณภาพและกอปรด้วยคุณธรรม

พันธกิจ

  • สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้เพื่อเป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงทางมะเร็งนรีเวชวิทยาในระดับชาติและนานาชาติ
  • ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ใฝ่รู้และมีเจตคติในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สอดคล้องกับสังคมไทย
  • ให้บริการทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับชาติและนานาชาติ
  • ให้บริการทางการแพทย์สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรมเพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย
  • สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อประชาคมในองค์กร