ผศ.นพ.อภิชัย วสุรัตน์ (หัวหน้าสาขา)
ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร
ศ.นพ.เรืองศักด์ เลิศขจรสุข
รศ.นพ.พงษ์เกษม วรเศรษฐสิน
ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์
รศ.พญ.ธาริณี แม่นชนะ
รศ.พญ.ชินา โอฬารรัตนพันธ์
อ.พญ.ณัฐชา พูลเจริญ
อ.พญ.ภิญญดา ปัญญาวรานันท์
อ.พญ.วิลาสินี อารีรักษ์