ผศ.พญ.พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ (หัวหน้าสาขา)
อ.พญ.ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์
อ.นพ.ชัย อริยศรีวัฒนา
อ.พญ.อนัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์