ผศ.นพ.อภิชัย วสุรัตน์ (หัวหน้าสาขา)
ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์
ผศ.พญ.ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร
อ.พญ.ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ
อ.พญ.ภิญญดา ปัญญาวรานันท์
อ.พญ.จาริกา วัตราเศรษฐ์