มาตรฐานคุณวุฒิ
ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2)
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
(Reproductive Medicine)
ฉบับ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2)
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ฉบับ พ.ศ. 2563

——————————————————————————————————————————————————————————–


มาตรฐานคุณวุฒิ

ความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2)
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
(Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery)
ฉบับ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด ความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2)
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ฉบับ พ.ศ. 2563

——————————————————————————————————————————————————————————–


มาตรฐานคุณวุฒิ
ความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2)
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
(Maternal and Fetal Medicine)
ฉบับ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด มาตรฐานคุณวุฒิ ความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2)
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ฉบับ พ.ศ. 2563

——————————————————————————————————————————————————————————–


มาตรฐานคุณวุฒิ
ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2)
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
(Gynaecological Oncology)
ฉบับ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด มาตรฐานคุณวุฒิ  ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2)
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ฉบับ พ.ศ. 2563

——————————————————————————————————————————————————————————–

มาตรฐานคุณวุฒิ
ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2)
ฉบับ พ.ศ. 2565

อนุสาขาเวชศาสตร์ทางเพศ

ดาวน์โหลด มาตรฐานคุณวุฒิ ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์ทางเพศ
ฉบับ พ.ศ. 2565

หลักสูตรเก่า

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชามะเร็งนรีเวชวิทยา

ดาวน์โหลด หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชามะเร็งนรีเวชวิทยา

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ดาวน์โหลด หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ดาวน์โหลด หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาเวชศาสตรเชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

ดาวน์โหลด

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาเวชศาสตรเชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม