ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางบรรยายและฝึกปฏิบัติ  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6