ตารางสอนการปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์ปีที่ 4 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตารางสาย 1 2561

ตารางสาย 2 2561

ตารางสาย 3 2561

ตารางสาย 4 2561

ตารางสาย 5 2561