1. อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ชินา โอฬารรัตนพันธ์

2. แพทย์ประจำบ้านดีเด่น ชั้นปีที่ 3 แพทย์หญิง เบญจรัตน์ ตรีวิริยานุภาพ

3. แพทย์ประจำบ้านดีเด่น ชั้นปีที่ 2 แพทย์หญิง สิรภัทร ฟุ้งธรรมสาร

4. แพทย์ประจำบ้านดีเด่น ชั้นปีที่ 1 แพทย์หญิง ศิรารัศม์ อิทธิภูริพัฒน์

5. นิสิตแพทย์ดีเด่น ชั้นปีที่ 6 นางสาว ณัฐธิดา มหากิจ

6. นิสิตแพทย์ดีเด่น ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน
ุ     นาย มนุเชษฐ์ พานิชสุขไพศาล
นาย ภากร พิทักษ์กิจนุกูร

7. ขวัญใจนิสิตแพทย์ สูติฯ ชั้นปีที่ 4 ในแต่ละรุ่นจำนวน 4 คน
นาย ปิยวัฒน์ คันธโกวิท
นาย อนันต์ดา พิรา
นาย พนธกร แก้วกันหา
นางสาว ธัญชนก จันทามงคล


Category: ข่าวประชาสัมพันธ์