รางวัลผลงานวิจัยของคณาจารย์ดีเด่น

1. ผลงานวิจัยดีเด่นทั้งคุณภาพและปริมาณ อันดับ 1 รางวัลเงินทุน หม่อมหลวง เกษตร สนิทวงศ์ ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงชินา โอฬารรัตนพันธ์

2. ผลงานวิจัยดีเด่นทั้งคุณภาพและปริมาณ อันดับ 2 รางวัลเงินทุน ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประมวล/สุพรรณี
วิรุตมเสน ได้แก่ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธาริณี แม่นชนะ

3. ผลงานวิจัยดีเด่นทั้งคุณภาพและปริมาณ อันดับ 3 รางวัลเงินทุน ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประมวล/สุพรรณี
วิรุตมเสน ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงศ์ ภู่พงศ์

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor ใน 10 percentile หรือ Quartile แรกในฐานข้อมูล Scimago มีดังนี้

1. รางวัลโบว์น้ำเงิน สำหรับอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor ใน 10 percentile แรกของฐานข้อมูล Scimago ในสาขานั้น ได้แก่

1.1 ศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงศ์ ภู่พงศ์ ผลงานชื่อ A core outcome set for pre-eclampsia research: an international consensus development study. ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร International Collaboration to Harmonise Outcomes for Pre-eclampsia (iHOPE).BJOG.

1.2 รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ และรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา ผลงานชื่อ Incidence and Persistence of High-risk Anogenital Human Papillomavirus Infection Among Female Youth With and Without Perinatally Acquired Human Immunodefiency Virus Infection: A 3-year Observational Cohort Study ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Clinical Infectious Diseases.

2. รางวัลโบว์แดง สำหรับอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor ใน Quartile ที่ 1 ของฐานข้อมูล Scimago ในสาขานั้น ได้แก่

2.1 ศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงศ์ ภู่พงศ์ ผลงานชื่อ Standardising definitions for the pre-eclampsia core outcome set: A consensus development study.
ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร International Collaboration to Harmonise Outcomes for Pre-eclampsia (iHOPE).Pregnancy Hypertens.

2.2 รองศาสตราจารย์นายแพทย์กระเษียร ปัญญาคำเลิศ , อาจารย์นายแพทย์ชัย อริยศรีวัฒนา
อาจารย์อัมรินทร์ สุวรรณ และผู้ช่วยศาสตจราจารย์เจริญ ทวีผลเจริญ
ผลงานชื่อ Effects of vaginal administration of conjugated estrogens tablet on sexual function in postmenopausal women with sexual dysfunction: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial
ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร BMC Women’s Health

2.3 รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา ผลงานชื่อ Enhanced post-licensure safety surveillance of a new recombinant acellular pertussis vaccine licensed as a monovalent (aP, Pertagen®) and tetanus, reduced-dose diphtheria combination (TdaP, Boostagen®) vaccine for immunization of adolescents and adults in Thailand
ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Vaccine

2.4 รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา ผลงานชื่อ Husband’s willingness-to-pay for HIV and syphilis screening at antenatal care clinic under the Thai universal coverage scheme
ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร BMC Public Health

2.5 อาจารย์นายแพทย์ปุริม เรือนภู่ และรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน ผลงานชื่อ Treatment for vaginal atrophy using microablative fractional CO2 laser: a randomized double-blinded sham-controlled trial
ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Menopause (New York, N.Y.)

2.6 รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน ผลงานชื่อ Knowledge, Attitude, and Practices (KAP) Survey Towards Pelvic Floor Muscle Training (PFMT) Among Pregnant Women
ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร International Journal of Women’s Health

 


Category: ข่าวประชาสัมพันธ์