รายชื่อผู้บริหารภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ หัวหน้าภาควิชาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ อภิชัย วสุรัตน์ รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ นครินทร์ ศิริทรัพย์ รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ นิพนธ์ เขมะเพชร รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ศักนัน มะโนทัย รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ เจริญ ทวีผลเจริญ รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายบริการ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อรรณพ ใจสำราญ รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายพัฒนาและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายกายภาพ และกิจกรรมพิเศษ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กระเษียร ปัญญาคำเลิศ รองหัวหน้าภาคฯ การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข รองหัวหน้าภาคฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ แพทย์ประจำบ้าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร เลขานุการ

อาจารย์นายแพทย์ อัมรินทร์ สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์แพทย์หญิง ภิญญดา ปัญญาวรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ


รายชื่อคณะกรรมการประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
1. หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ)

2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ นเรศร สุขเจริญ กรรมการ

3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ เจริญ ทวีผลเจริญ กรรมการ

5. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อรรณพ ใจสำราญ กรรมการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ อภิชัย วสุรัตน์ กรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ กรรมการ

8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระ วัชรปรีชานนท์ กรรมการ

9. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ศักนัน มะโนทัย กรรมการ

10. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สมชาย ธนวัฒนาเจริญ กรรมการ

11. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กระเษียร ปัญญาคำเลิศ กรรมการ

12. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน กรรมการ

13. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ นิพนธ์ เขมะเพชร กรรมการ

14. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข กรรมการ

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ นครินทร์ ศิริทรัพย์ กรรมการ

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์ กรรมการ

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร กรรมการ และเลขานุการ

18. อาจารย์นายแพทย์ อัมรินทร์ สุวรรณ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

19. อาจารย์แพทย์หญิง ภิญญดา ปัญญาวรานันท์ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ