ปี1

1 นพ.ณัฐนันท์ ปัญญาวงศ์อุดม Nuttanun Panyawongudom

2 นพ.นิปป จันทร์หอม Nipp Chantanahom

3 นพ.อธิศ รัตนแสงสรวง Atist Ratanasaengsuang

4 พญ.ภูริชญา อรรถวิภัชน์ Purichaya Athavipach

5 พญ.เบญจรัตน์ ตรีวิริยานุภาพ Benjarat Treewiriyanuphab

6 พญ.สุณัฐชนา คงสมนวน Sunatchana Kongsomnuan

7 พญ.ศุภฤดีวัลย์ ทองจันทร์ Suparudeewan Thongchan

8 พญ.กสิวรรณ วัฒนปรากรม Kasiwon Wattanaprakrom

9 พญ.ณัฐชนิกา สินธุชัย Natchanika Sinthuchai

10 พญ.อัญชิสา จันทร์สุวรรณ Anchisa Jansuwan

11 พญ.ปาญาดา นุตสติ Payada Nutsati

12 นพ.กฤษณ์ กังสดารพร Krit Kangsadanporn


ปี 2

1 พญ.จันทกานติ์ ไทยศรีวงศ์ Chantakarn Thaisriwong

2 พญ.จุฬารัตน์ สุวรรณดี Chularat Suwandee

3 พญ.ฐานิสา กิจจรัส Thanisa Kitjaras

4 นพ.ณพล เมฆวัฒนากาญจน์ Naphon Mekwatanakarn

5 พญ.ณัฐติยา รัตนสิริสิน Nattiya Rattanasirisin

6 นพ.ผดุงศักดิ์ ชาญวรวุฒิ Padungsak Chanworrawoot

7 พญ.พิมภัทร ชวาลตันพิพัทธ์ Pimpat Chawarntunpipat

8 นพ.พีรภฤศ วัยนิพงพงษ์ Peerapraut Wainipitapong

9 พญ.ภัทรพร ธรรมาภิวันท์ Pattaraporn Thammapiwam

10 พญ.ภัทราวดี ศิริประภานนท์กุล Pattarawadee Siriprapanonkul

11 พญ.สุธีรา เอื้ออำนวยชัย Sutira Uaamnuichai

ปี 3

1 พญ.พัชรพร ศิริเจริญไทย PATCHARAPORN SIRICHAROENTHAI

2 พญ.ชัญญา จิระไกรวุฒิเดช CHANYA JIRAGRAIVUTIDEJ

3 พญ.รัตนาวดี ศิริสังวรณ์ RATTANAWADEE SIRISANGWORN

4 พญ.กาญจน์กนก พูลติ้ม KANKANOK POOLTIM

5 พญ.ธัญสิตา ชินกังสดาร TANSITA CHINKANGSADARN

6 พญ.ธันย์ชนก สมปรารถนา THANCHANOK SOMPRATTHANA

7 พญ.สิตานันท์ เลิศศิริพาณิชย์ SITANAN LERTSIRIPANICH

8 พญ.นันท์นภัส สินรัตน์ NANNAPAT SINRAT

9 นพ.แสนภูมิพ่าย ขาวประเสริฐ SANPOOMPAI KHAOPRASERT

10 พญ.พิมพ์พิชชา พวงศรีเจริญ PIMPITCHA PUANGSRICHAROEN