รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ปีที่ 1

พญ.นันท์นภัส สินรัตน์
พญ.พิมพ์พิชชา พวงศรีเจริญ
พญ.สิตานัน เลิศศิริพาณิชย์


ปีที่ 2

พญ.จาริกา วัตราเศรษฐ์ Jarika Vatrasresth
พญ.ธัญญ์นภัส อภิณัฐหิรัญโชติ Thunnapas Apinuthirunchot
นพ.ศุภณัฐ บุรินทร์กุล Supanat Burinkulสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

ปีที่ 1

พญ.กิตติธร ธนะติวะกุล
พญ.สินี วานิชพงษ์พันธุ์
พญ.ชัญญา จิระไกรวุฒิเดช

ปีที่ 2

พญ.ปริชญา หอมทรัพย์ Pitchaya Homsup
พญ. รุจิรา มโนรมย์ภัทรสาร Rujira Manorompattarasan
พญ.ลลิตา โฆษิตวรกิจกุล Lalita Kositworakitkunสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ปีที่ 1

พญ.วรางคณา ไวยรัชพานิช
พญ.พัชรพร ศิริเจริญไทย
พญ.ธัญลักษณ์ บุญประสิทธิ์

ปีที่ 2

พญ.ปาณิสรา นิยมแย้ม Panisara Niyomyam
พญ.วาสินี เฑียรทอง Wasinee Tianthong
พญ.สุชาดา เอื้อจงมานี Suchada Erjongmaneeสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

ปีที่ 1

นพ.วงศกร ลิ่มบุตร
ปีที่ 2

พญ.ภัคจิรา เอี่ยวเจริญ Puckjira Iaocharoen