อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ปี 1

พญ.ฐานิสา กิจจรัส

พญ.พิมภัทร ชวาลตันพิพัทธ์

พญ.สุธีรา เอื้ออำนวยชัย
ปี 2

พญ.นันท์นภัส สินรัตน์

พญ.พิมพ์พิชชา พวงศรีเจริญ

พญ.สิตานัน เลิศศิริพาณิชย์
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
ปี 1

พญ.นิธิสา ตะพานวงศ์

พญ.ธันย์ชนก สมปรารถนา

พญ.หทัยภัทร สุขเจรียงพร
ปี 2

พญ.กิตติธร ธนะติวะกุล

พญ.สินี วานิชพงษ์พันธุ์

พญ.ชัญญา จิระไกรวุฒิเดช
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ปี 1

นพ.ชัยวุฒ ไพบูลย์บริรักษ์

พญ.กันยาณัฐ โชติชวาลรัตนกุล

พญ.นันทิยา ตปนียากร
ปี 2

พญ.วรางคณา ไวยรัชพานิช

พญ.พัชรพร ศิริเจริญไทย

พญ.ธัญลักษณ์ บุญประสิทธิ์
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
ปี 1

พญ.พรทิตา เลิศบัวสิน
ปี 2

นพ.วงศกร ลิ่มบุตร
อนุสาขาจุลศัลยรักษ์
ปี 1

นพ.ศุภณัฐ บุรินทร์กุล