ค่านิยม (MEDISCU+)
M Morality ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรม
E Excellence (Education, Staff, Quality, Research) องค์กรที่เป็นเลิศ
D Dignity ความภาคภูมิใจในองค์กร
I Innovation องค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
S Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
C Continuous Improvement การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
U Unity เราพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง

ปรัชญา
“แพทย์จุฬาฯ คู่กาชาดไทย วิชาการก้าวไกลสู่สากล รับใช้ปวงชนด้วยคุณธรรม”

วิสัยทัศน์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“เป็นสถาบันที่ผลิตสูติ-นรีแพทย์ชั้นนำในระดับโลก”

พันธกิจ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ต้องผลิตบัณฑิตแพทย์และสูติ-นรีแพทย์ที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าให้บริการทางการแพทย์ และวิชาการ
เพื่อชี้นำสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นประชาคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภูมิในในสถาบัน”