ศ.กิตติคุณ นพ.นิกร ดุสิตสิน

รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ

ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน

ศ.กิตติคุณ นพ.เอนก อารีพรรค

ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม

ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร

ศ.กิตติคุณ นพ.สุขิต เผ่าสวัสดิ์

รศ.นพ.นคร ศิริทรัพย์

รศ.นพ.เบญจบ ไววนิชกุล

รศ.นพ.ประยูรศักดิ์ ขาวสะอาด

รศ.นพ.กิจประมุข ตันตยาภรณ์

รศ.นพ.ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์

รศ.นพ.สุทัศน์ กลกิจโกวินท์

ผศ.พญ.ทรรศนีย์ บุณยัษฐิติ

ผศ.พญ.ธีรา ตัณฑวนิช

ศ.นพ.สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์

รศ.นพ.วิรัช วิศวสุขมงคล

รศ.นพ. ธีระพงศ์ เจริญวิทย์

ศ.นพ.นิมิต เตชไกรชนะ

รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์

รศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์

รศ.นพ.ดำรง ตรีสุโกศล

รศ.นพ.นเรศร สุขเจริญ