ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลศ.นพ.สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์
Research Interest1. HIV INFECTION IN OB-GYN

2. GESTATIONAL TROPHOBLASTIC DISEASE
Clinical Interest1. GESTATIONAL TROPHOBLASTIC DISEASE

2. INFECTIOUS DISEASES IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

3. ADOLESCENCE HEALTH

4. HIV INFECTION IN OB-GYN
Degrees1. แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ Doctor of Medicine (M.D.)Chulalongkorn University,Bangkok,Thailand

2. วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา แพทยสภา ประเทศไทย THAI BOARD in Obstetrics and Gynecology,the Thai Medical Council,Thailand

3. DIPLOMA in Clinical Pharmacology of Fertility Regulation,Royal Postgraduate Medical School,University of London,U.K.

4. M.P.H.(Clinical Epidemiology),The University of North Carolina at Chapel Hill,North Carolina,U.S.A.
ResidenciesObstetrics and Gynecology , King Chulalongkorn Memorial Hospital , Bangkok , Thailand.
Fellowships-

THAI BOARD in Obstetrics and Gynecology

The Medical Council of Thailand

The Medical Association of Thailand

The Royal Thai College of Obstetrics and Gynecology