ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.นพ.เบญจบ ไววนิชกุล
Research Interest-
Clinical Interest-
Degrees-
Residencies-
Fellowships-
Phone-