ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลผศ.พญ.ธีรา ตัณฑวนิช
Research Interest-
Clinical Interest-
Degrees-
Residencies-
Fellowships-