รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ

ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์

ผศ.นพ. อภิชัย วสุรัตน์

รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย

ศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ

รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา

รศ.นพ. สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน

รศ.พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์

รศ.นพ.วิสันต์ เสรีภาพงศ์

รศ.นพ.พงษ์เกษม วรเศรษฐสิน

ศ.นพ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข

ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์

รศ.นพ. นิพนธ์ เขมะเพชร

ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์

ผศ.พญ.ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร

รศ.พญ. ธาริณี แม่นชนะ

ผศ..พญ.พธู ตัณฑ์ไพโรจน์

ผศ.พญ.พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

ผศ.พญ.ชินา โอฬารรัตนพันธ์

อ.พญ.สมสุข สันติเบ็ญจกุล

อ.นพ.นพดล ไชยสิทธิ์

อ.นพ.ชัย อริยศรีวัฒนา

อ.พญ.ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์

อ.พญ.ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ

ผศ.นพ.ธีระภัทร เจริญวิทย์

อ.พญ.ญดา คุณผลิน

อ.พญ.ณัฐชา พูลเจริญ

อ.นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ

อ.นพ.ปุริม เรือนภู่

อ.พญ.ภิญญดา ปัญญาวรานันท์


อ.นพ.พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์

อ.พญ.วิลาสินี อารีรักษ์
อ.พญ.ภพรรัต ตันติวุฒิกุลอ.พญ.ชนกานต์ สืบถวิลกุล

อ.พญ.นลินา ออประยูร

อ.พญ.กีรติ เชียงทอง

อ.พญ.จาริกา วัตราเศรษฐ์

อ.พญ.วาสินี เฑียรทอง