ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

 

ชื่อคุณวุฒิ

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

( Diploma of the Thai Subspecialty Board of Reproductive Medicine)

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • หลักสูตรการฝึกอบรมทีระยะเวลา 2 ปี
 • เริ่มฝึกอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2568

 

จำนวนผู้ที่รับเข้าฝึกอบรม    3  ตำแหน่ง

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่  1  กรกฎาคม 2565
 • กำหนดปิดรับสมัครภายใน วันที่  15 สิงหาคม  2565
 • กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ ในสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • หรือเป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้ายในสาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หรือเป็นแพทย์ใช้ทุนปีสุดท้ายในสาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หรือกำลังเป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาสูตินรีเวชกรรมในปีที่ 5 ที่มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้
 • ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
 • ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครเป็นคุณสมบัติที่คณะกรรมการคัดเลือกฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ หากผู้สมัครมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่ง ได้เเก่
 1. มีผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP, TOEIC,TU-GET เป็นต้น ภายในระยะเวลา 2 ปีล่าสุด
 2. ผ่านการศึกษา อบรม หรือกิจกรรมในสถาบันที่มีการเรียน การสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 เดือน เช่น โรงเรียนนานาชาติ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหรือภาษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
 3. มีผลงานทางวิชาการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ ได้แก่ งานวิจัย บทความทางวิชาการ หรืองานเขียนอย่างอื่นที่มีลักษณคล้ายกัน

 

วิธีการสมัคร

 • ติดต่อขอรับใบสมัคร กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ธุรการสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ห้องสมุดนิกร ดุสิตสิน ชั้น 6 อาคารอุปการเวชชกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-256-4000 ต่อ 2072 หรือทางอีเมล์ rossarin.soy@chulahospital.org

  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์