เเหล่งทุนวิจัยในประเทศ
1.
ชื่อทุนวิจัย :ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)
ระยะเวลาในการรับสมัคร :ประมาณกลางปี
งบประมาณ :ไม่เกิน 500,000 บาท / โครงการ/ 3 ปี
ติดต่อที่ :ภารกิจการต่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ :0-2561– 2445 ต่อ 533, 0-2579-2285, 0- 2940- 6369
Website :http://www.nrct.go.th
http://www.nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=view&id=306
2.
ชื่อทุนวิจัย :ทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดม ศึกษา(Emerging Health risk cluster)
ระยะเวลาในการรับสมัคร :ไม่แน่นอน
งบประมาณ :เงินทุนวิจัยขึ้นกับงบประมาณของรัฐบาล/ โครงการ 3 ปี/อนุมัติปีต่อปี
ติดต่อที่ :ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3
โทรศัพท์ :0-2256– 4455, 0-2256-4493
Website :http://www.nru.mua.go.th
3.
ชื่อทุนวิจัย :RTG-WHO Collaborative Programme
ระยะเวลาในการรับสมัคร :กันยายน - ตุลาคม
งบประมาณ :-
ติดต่อที่ :WHO Representative to Thailand

C/O Ministry of Public Health, Tiwanond Rd. Nonthaburi 11000
โทรศัพท์ :0-2590-1507, 0-2590-1524
โทรสาร :0-2591-8199
Website :http://pubnet.moph.go.th/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=29&Itemid=39&date=2010-09-01
4.
ชื่อทุนวิจัย :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (The Office of the National Research Council of Thailand)
ระยะเวลาในการรับสมัคร :กุมภาพันธ์ - มีนาคม
ติดต่อที่ :-
โทรศัพท์ :-
โทรสาร :-
Website :http://www.nrct.go.th

 

แหล่งทุนวิจัยต่างประเทศ
1.
ชื่อทุนวิจัย :ทุนการศึกษาและวิจัยของ Jichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น
ระยะเวลาในการรับสมัคร :ประมาณเดือนกรกฎาคม
ติดต่อที่ :หน่วยวิรัชกิจ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ :0-2256– 4466, 0-2254-1931
Website :www.jichi.ac.jp/english/index.html