ภปรชั้น 13 สูติ-นรีเวชกรรม และฝากครรภ์ภปรชั้น 8 ULTRASOUND
จันทร์น.พ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุขน.พ.พงษ์เกษม
น.พ.สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์
น.พ.ดำรง ตรีสุโกศล
น.พ.ธีระ วัชระปรีชานนท์
น.พ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์
อังคารน.พ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวัฒนาน.พ.วรพงษ์
น.พ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
น.พ.นเรศร สุขเจริญ
พ.ญ.พธู ตัณฑ์ไพโรจน์
น.พ.สมชัย นิรุตติศาสน์
พุธน.พ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญพ.ญ.ธาริณี
พ.ต.อ.น.พ.เจริญ ทวีผลเจริญ
น.พ.นิพนธ์ เขมะเพชร
น.พ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ
น.พ.อรรณพ ใจสำราญ
น.พ.วรพงศ์ ภู่พงศ์
พฤหัสน.พ.ดำรง ตรีสุโกศลน.พ.สุรสิทธิ์
น.พ.พงษ์เกษม วรเศรษฐสิน
น.พ.วิสันต์ เสรีภาพงศ์
น.พ.สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน
พ.ญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์
น.พ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ
ศุกร์น.พ.นเรศร สุขเจริญน.พ.นครินทร์
น.พ.กำธร พฤกษานานนท์
น.พ.ศักนัน มะโนทัย
พ.ญ.ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร
เสาร์น.พ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์น.พ.ทัศวรรณ
น.พ.อภิชัย วสุรัตน์
น.พ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวัฒนา
น.พ.ดำรง ตรีสุโกศล
น.พ.นิพนธ์ เขมะเพชร
พ.ญ.ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ
น.พ.นครินทร์ ศิริทรัพย์
อาทิตย์น.พ.นเรศร สุขเจริญพ.ญ.พธู
น.พ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ
น.พ.สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์
น.พ.พงษ์เกษม วรเศรษฐสิน
พ.ญ.ธาริณี แม่นชนะ

สถานที่ : ตึก ภปร ชั้น 8 และชั้น 13
วัน เวลาให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์ 16.30-20.00 น. ,วัน เสาร์-อาทิตย์ 8.30-12.00 น. ,วันหยุดนักขัตฤกษ์ งดให้บริการ
ติดต่อสอบถามได้ที่ : โทร.02-256-51934,02-256-5166,0-2256-5175