ตารางสอนการปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์ปีที่ 4 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอนการปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์ปีที่ 4 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอนการปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์ปีที่ 4 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2559