รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ Reproductive Medicine


ปีที่ 2
1. พญ.ฐิติชญา พฤกษานุศักดิ์ Thitichaya Perksanusak
2. พญ.ชนกานต์ สืบถวิลกุล Chanakarn Suebthawinkul
3. พญ.นลินา ภูพรวิวัฒน์ Nalina Bhupornvivat


ปีที่ 1
1. นพ.เกียรติศักดิ์ บุญสิมมา Keathisak Boomsimma
2. พญ.กมลรัตน์ ดาวอุดม Kamolrat Daoudom
3. นพ.ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุล Thanapob Bumphenkiatikul

สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา Gynecologic Oncology

ปีที่ 2
1. พญ.เกวลิน กอบวิทยา Kewalin Kobwitaya
2. นพ.ยุทธนา ของทิพย์ Yuthana Khongthip
3. พญ.วิลาสินี อารีรักษ์ Wilasinee Areeruk


ปีที่ 1
1. พญ.มนัสวี ศรีสัตยเสถียร Manasawee Srisuttayasathien
2. พญ.อภิรดี อุทัยไพศาลวงศ์ Apiradee Uthaipaisanwong


สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ Maternal Fetal Medicine

ปีที่ 2
1. พญ.นภปกรณ์ ปราการสมุทร Noppakorn Prakansamut
2. พญ.ภพรรัต ตันติวุฒิกุล Paponrad   Tontivuthikul
3. นพ.ธิติพันธุ์ น่วมศิริ Thitipun   Nuamsiri


ปีที่ 1
1. พญ.สิริพร ไตรนาค Siriporn Trainak
2. พญ.ณัฐวดี ต่อดำรงค์ Natavadee Todumrong
3. พญ.อนัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์ Ananya Trongpisutsak

สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

ปีที่ 2
1. นพ. ธนวรรธน์ แสงนักธรรม Thanawat sangnucktham

ปีที่ 1
2. พญ.กีรติ เชียงทอง Keerati Chiengthong